PTSM

Bolesławiec

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookies, używane przez tę stronę nie służą zbieraniu informacji o użytkownikach sieci. Mają jedynie za zadanie usprawnić obsługę strony.

Możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki możliwość zapisywania cookies. Jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować, że strona zachowa swoją pełną funkcjonalność.

REGULAMINODDZIAŁU

POLSKIEGOTOWARZYSTWASCHRONISKMŁODZIEŻOWYCH

wBOLESŁAWCU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Działając na podstawie niniejszego Regulaminu Oddział PTSM wBolesławcu, zwany dalej Oddziałem jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i zostaje powołany zgodnie z § 26 pkt 8 i § 56 ust. 1. Statutu PTSM.

2. Oddział może w swojej nazwie używać dodatkowego oznaczenia o charakterze regionalnym lub środowiskowym.

3. Oddział wywodzi swoje tradycje od istniejącego od 1984 roku Koła Terenowego w Bolesławcu, a następnie Koła Międzyszkolnego.

4. Oddział nie posiada osobowości prawnej.

5. Warunki uzyskania osobowości prawnej ustala Zarząd Główny PTSM.

 

§ 2. Terenem działalności Oddziału jest powiat bolesławiecki, a siedzibą władz Oddziału miejscowość Bolesławiec.

 

§ 3. 1. Oddział może używać sztandary, odznaki i pieczęci PTSM zgodnie z przepisami § 6 Statutu PTSM.

2. Oddział posługuje się pieczątką podłużną o treści: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Bolesławcu ul. Mikołaja Brody 12, 59-700 Bolesławiec.

 

§ 4. 1. Działalność Oddziału opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

2. Jednostkami organizacyjnymi Oddziału są koła.

3. Oddział wykonuje swoje zadania przez biuro Zarządu Oddziału, a także doraźnie organizowane, społeczne zespoły robocze do prowadzenia konkretnych działań, organizacji imprez i inne.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 5. Oddział realizuje cele poprzez:

1)wspieranie szkolnych schronisk młodzieżowych, nawiązywanie współpracy z administracją samorządową, władzami oświatowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami,

2)prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, a także wydawnictwa,

3)organizację imprez krajoznawczo-turystycznych dla młodzieży oraz wakacyjnych obozów wędrownych,

4)organizowanie kół szkolnych i środowiskowych PTSM oraz pozyskiwanie członków indywidualnych,

5)doskonalenie nauczycieli i szkolenie młodzieży w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 6. Całość zagadnienia została uregulowana w rozdziale 3 Statutu PTSM i w tej mierze jest obowiązująca dla Oddziału.

 

Rozdział IV

Władze Oddziału

 

§ 7. 1. Władzami Oddziału są:

1)Walne Zebranie Oddziału,

2)Zarząd Oddziału,

3)Komisja Rewizyjna,

4)Sąd Koleżeński.

2. Oddziały tworzy, przekształca i rozwiązuje Zarząd Główny PTSM.

3. Kadencja władz trwa 5 lat.

4. Oddział składa się z minimum 3 kół PTSM zrzeszających łącznie co najmniej 50 członków.

 

§ 8. 1. Oddział obowiązuje Statut PTSM oraz uchwały władz naczelnych PTSM.

2. Regulamin Oddziału oparty jest na wzorcowym Regulaminie Oddziału opracowanym przez Zarząd Główny i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.

3. Oddział składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie z rocznej działalności oraz podlega jego kontroli, w zakresie działalności zgodnej z:

1)przepisami prawa, Statutem PTSM, Regulaminem Oddziału,

2)uchwałami Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału,

3)zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym oraz ewentualnymi dotacjami Zarządu Głównego PTSM.

 

§ 9. 1. Władze Oddziału wybierane są na Walnym Zebraniu Oddziału.

2. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne, a do jego kompetencji należą sprawy wg § 58 Statutu PTSM.

3. Zasady zwoływania Walnego Zebrania Oddziału określają § 60-62 Statutu PTSM.

4. Funkcje we Władzach Oddziału nie mogą być łączone wzajemnie oraz ze stanowiskami etatowymi w Oddziale. Wyjątek stanowi funkcja urzędującego członka Zarządu.

 

§ 10. 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Oddziału.

2. Zarząd Oddziału składa się z 5-11 członków.

3. Kompetencje Zarządu Oddziału określa § 65 Statutu PTSM.

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

5. Zarząd Oddziału może wybrać spośród siebie Prezydium w składzie: prezes, 1-2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik oraz członkowie. Prezydium kieruje działalnością Oddziału między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału.

6. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

 

§ 11. 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagany jest 5-cio osobowy skład Komisji.

2. Kompetencje i tryb pracy Komisji określają § 69-71 Statutu PTSM.

 

§ 12. 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

2. Kompetencje Sądu określają § 72-73 Statutu PTSM.

 

Rozdział V

Koła Towarzystwa

 

§ 13. 1.Jednostką organizacyjna Oddziału jest Koło.

2. Koła mogą być powoływane w szkołach i placówkach oświatowych różnego szczebla, schroniskach młodzieżowych i organizacjach społecznych, miastach, dzielnicach i gminach, zakładach pracy.

3. Władze i zakres działalności Koła określają § 75-79 Statutu PTSM.

 

Rozdział VI

Fundusze i majątek Oddziału

 

§ 14. 1. Majątek Oddziału stanowią nieruchomości, ruchomości, środki nietrwałe, papiery wartościowe oraz dobra majątkowe.

2. Oddział może pozyskiwać majątek w drodze:

1)dochodów z wpisowego i składek członkowskich,

2)dochodów z imprez i innej działalności statutowej Oddziału,

3)dotacji samorządowych i państwowych,

4)zapisów i darowizn,

5)prowadzenia działalności gospodarczej z przeznaczeniem zysku wyłącznie na cele działalności statutowej.

3. Zbycie majątku nieruchomego wymaga zgody Zarządu Głównego PTSM, któremu lub innym oddziałom PTSM przysługuje prawo pierwokupu.

4. W przypadku rozwiązania Oddziału o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zarząd Główny PTSM.

5. Dla ważności składania oświadczeń w zakresie zarządzania majątkiem Oddziału, podejmowania czynności prawnych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy prezesa (wiceprezesa) lub sekretarza oraz skarbnika lub głównego księgowego Oddziału.

 

§ 15. Majątek Koła w przypadku jego rozwiązania przechodzi na rzecz Oddziału.

 

 

Przyjęto na Walnym Zebraniu Oddziału w dniu 28 września 2004.

 

Odsłon artykułów:
281932

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.