PTSM

Bolesławiec

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookies, używane przez tę stronę nie służą zbieraniu informacji o użytkownikach sieci. Mają jedynie za zadanie usprawnić obsługę strony.

Możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki możliwość zapisywania cookies. Jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować, że strona zachowa swoją pełną funkcjonalność.

Poprzez tworzenie podstawowych ogniw w placówkach oświatowo-wychowawczych Towarzystwo pragnie szerzej zainteresować młodzież działalnością najtańszej bazy turystycznej; włączyć młodzież do prac społecznych na rzecz schronisk młodzieżowych; upowszechniać najbardziej wartościowe i najtańsze formy turystyki młodzieży szkolnej w oparciu o schroniska młodzieżowe.

Zarząd Główny PTSM zwraca się do wszystkich działaczy PTSM, nauczycieli i pracowników administracji oświatowej o aktywną pomoc w:

· powoływaniu Szkolnych Kół Krajoznawcze - Turystycznych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SKKT - PTSM), jako kół zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych szkół i innych placówek oświatowe - wychowawczych, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;

·tworzeniu Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SK PTSM) na zasadach określonych ustawą o systemie oświaty, porozumieniem zawartym w dniu 22 stycznia 1990 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Zarządem Głównym PTSM.

Zarząd Główny PTSM określa (przedstawiony poniżej):

·Regulamin szkolnego koła PTSM.

·Wytyczne programowo-organizacyjne działalności szkolnego koła PTSM.

·Zasady gospodarki finansowej szkolnego kola PTSM.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH


I. Założenia
Głównym celem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jest organizowanie szkolnych schronisk młodzieżowych, a przez nie tworzenie, szczególnie dla młodzieży, jak najkorzystniejszych warunków działalności krajoznawcze - turystycznej do poznawania Ojczyzny, jej kultury, przeszłości i stałego wysiłku dla jej rozwoju. Podstawową komórką organizacyjną PTSM w placówkach oświatowe - wychowawczych jest Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SK PTSM) i Szkolne Koło Krajoznawcze - Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SKKT - PTSM). PTSM zakłada rozwijanie wśród młodzieży inicjatyw społecznego działania, umiejętności organizowania różnorodnych form aktywnego wypoczynku, nawiązywania kontaktów z młodzieżą z innych regionów kraju.

II. Zadania Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

Do zadań Szkolnego Koła PTSM należy m.in.:
1. Organizowanie działalności krajoznawcze - turystycznej oraz obozów wędrownych po trasach typowych PTSM i wypoczynku stacjonarnego.
2. Udział w imprezach krajoznawcze - turystycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej przez PTSM, PTTK, związki harcerskie i inne organizacje.
3. Opieka nad szkolnym schroniskiem młodzieżowym (pomoc w jego urządzeniu, konserwacji sprzętu turystycznego, wyposażenie w materiały krajoznawcze itp.).
4. Krzewienie w swoim środowisku wiedzy o działalności PTSM i schroniskach młodzieżowych.
5. Gromadzenie biblioteczki krajoznawczej, eksponatów etnograficznych, przyrodniczych i innych związanych z kulturą, przyrodą, przeszłością i gospodarką wsi, miast i regionu.
6. Współpraca z samorządem i organizacjami młodzieżowymi swojej szkoły i utrzymanie kontaktów z innymi SK PTSM i młodzieżą przebywającą w schronisku.
7. Nawiązywanie kontaktów z młodzieżą z innych krajów należących do MFSM.

Wzorowa działalność SK PTSM może być wyróżniona na wniosek Zarządu Oddziału PTSM:

dyplomem,

¡Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką PTSM.

III. Organizacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)
1. Szkolne Koła PTSM mogą powstawać we wszystkich placówkach oświatowe - wychowawczych. Koło powinno liczyć przynajmniej 10 członków i być zarejestrowane we właściwym Oddziale PTSM.
2. Opiekunem Koła powinien zostać nauczyciel danej placówki oświatowe - wychowawczej.
3. Pełna nazwa Szkolnego Koła PTSM brzmi "Szkolne Koło PTSM (lub SKKT - PTSM) przy......................................"

IV. Członkowie Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)
1. Członkiem Szkolnego Koła PTSM może zostać każdy uczeń (uczennica) danej szkoły wykazujący zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem zapoznany z celami PTSM. Członkami SK PTSM mogą być także nauczyciele oraz rodzice uczniów danej szkoły (placówki).
2. Przyjęcia w szeregi członkowskie dokonuje Zarząd Koła. Przyjętym do danego Koła PTSM wręcza się uroczyście na zebraniu legitymację członkowską.
3. Członek Szkolnego Koła PTSM ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz szkolnego Koła PTSM,
b) brać udział w zebraniach Koła oraz zgłaszać wnioski i propozycje władzom koła zmierzające do wzbogacenia działalności programowej Koła i Towarzystwa,
c) korzystać ze schronisk młodzieżowych na warunkach ulgowych jako członek PTSM,
d) nosić odznaki PTSM,
e) korzystać z obozów i innych imprez krajoznawcze - turystycznych organizowanych przez PTSM na zasadach zawartych w ich regulaminach,
f) być wyróżnianym za aktywność w pracy społecznej.
4. Szkolne Koło PTSM zgłaszające obóz na trasach typowych PTSM lub wycieczkę w schroniskach młodzieżowych ma prawo pierwszeństwa w rezerwacji noclegów oraz 25% zniżki w opłatach za rezerwacje trasy obozu.
5. Członek Szkolnego Koła PTSM ma obowiązek:
a) przestrzegać Statutu PTSM i Regulaminu SK PTSM, a także stosować się do uchwał władz PTSM,
b) brać udział w pracach swojego Koła,
c) regulować składki członkowskie w ustalonym terminie i wysokości.

V. Władze i organizacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM) Władzami Szkolnego Koła PTSM są:
Walne Zebranie Członków Koła (najwyższa władza Koła)
Zarząd Koła ,
Komisja Rewizyjna Koła.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
1.1 Walne Zebranie Członków Koła PTSM
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Koła raz w roku, dla rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia planu pracy na okres roku. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie i opiekunowie Koła. Termin, miejsce i porządek walnego zebrania mszą być podane do wiadomości wszystkich członków Koła przynajmniej na 7 dni wcześniej.
Na walnym zebraniu należy:
- wybrać Prezydium zebrania,
- przyjąć protokół z poprzedniego zebrania,
- zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
- dokonać wyboru nowych władz Koła, w przypadku upływu kadencji,
- uchwalić plan działalności i preliminarz budżetowy na okres roku.
Walne zebranie może podjąć uchwałę o ustanowieniu składki miesięcznej lub rocznej (jednorazowo), która pozostaje na potrzeby Koła.
1.2. Zarząd Szkolnego Koła PTSM
Zarząd Szkolnego Koła PTSM składa się z 4-7 osób. Zarząd Koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, ewentualnie wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd Koła może w miejsce ustępującego członka Zarządu uzupełnić swój skład drogą kooptacji członków Koła. Do zadań Zarządu Szkolnego Koła PTSM należy:
- kierowanie działalnością Koła,
- dbanie o realizację planu pracy i przestrzeganie przez członków zasad statutowych PTSM,
- decydowanie o przynależności członków Towarzystwa oraz dokonywanie skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Towarzystwa (§0 1 6 Statutu PTSM),
- przyjmowanie nowych członków PTSM oraz pobieranie składek członkowskich wg instrukcji PTSM i zgodnie ze Statutem PTSM powoływanie, w miarę potrzeby sekcji specjalistycznych zgodnie z zainteresowaniami członków.

Obowiązki władz Szkolnego Koła PTSM są następujące:
przewodniczący (w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący) - kieruje całokształtem działalności Koła, czuwa nad pracą pozostałych członków Zarządu i realizacją planów pracy Koła. W porozumieniu z opiekunem Koła zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu, reprezentuje Koło na zewnątrz,
sekretarz - prowadzi zeszyt pracy i teczkę korespondencyjną, protokołuje zebrania,
skarbnik - zbiera składki członkowskie oraz wpisowe, rozlicza je z Oddziałem PTSM prowadzi zeszyt ewidencji majątku koła.

1.3. Komisja Rewizyjna Szkolnego Koła PTSM
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Koła, którzy pełnią funkcję przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. Zebrania Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Zarządu Koła przynajmniej raz w roku,

przekazywanie Zarządowi Koła uwag dotyczących jego pracy,

składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu Koła.

Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Szkolnego Koła PTSM z głosem doradczym.

VI. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT-PTSM)
1. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM obejmuje:
a) zeszyt ewidencyjny, zawierający spis członków i wykaz opłaconych składek członkowskich;
b) zeszyt planów pracy, protokołów z zebrań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;
c) zeszyt ewidencji majątku oraz przychodów i rozchodów Koła z ponumerowanymi stronami i opatrzonymi stemplem oddziału wojewódzkiego;
d) teczkę korespondencyjną Koła.
2. Dokumenty Szkolnego Koła PTSM przechowuje Zarząd Koła w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły (placówki) lub opiekuna Koła.

VII. Sprawy finansowo - majątkowe Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)
1. Majątek Szkolnego Koła PTSM stanowią:
a) składki członkowskie,
b) składki uchwalone na rzecz Koła na walnym zebraniu,
c) środki wypracowane przez członków Szkolnego Koła PTSM,
d) środki przyznane przez szkołę (placówkę), komitet rodzicielski, komitet opiekuńczy i inne,
e) fundusze przydzielone przez instancje PTSM,
f) dotacje otrzymane z innych źródeł.
2. Szkolne Koło PTSM prowadzi działalność finansową zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTSM (Uchwała ZG PTSM w sprawie zasad gospodarki finansowej Kół PTSM) na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Koła preliminarza oraz w ramach posiadanych środków finansowych. Nadzór nad działalnością w tym zakresie sprawuje opiekun Szkolnego Koła PTSM.
3. Fundusze Koła powinny być wykorzystywane właściwie i oszczędnie, wyłącznie na realizację zadań statutowych PTSM.
4. W celu zwiększenia funduszów Koła można organizować za zgodą dyrektora szkoły:
zbiórkę i sprzedaż makulatury i innych odpadów użytecznych,

udział młodzieży w pracach społecznie użytecznych,

usługi turystyczne w ramach agencji BT "JUNIOR" utworzonej przez Koło

VIII. Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)
Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM następuje w z Oddziałem PTSM na podstawie uchwały walnego przyjętej zwykłą większością głosów.

 

 

 

WYTYCZNE PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE
DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA PTSM


1. Turystyka ze względu na jej znaczenie dla rozwoju osobowości młodego pokolenia, wychowania w duchu patriotyzmu, szacunku do ludzi i środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury i współczesnych wytworów ludzkiej pracy, zajmuje ważne miejsce w pracy placówek oświatowo-wychowawczych. Krajowy Zjazd Delegatów PTSM uznał za słuszne wzbogacenie programów, form i metod działania Towarzystwa o nowe doświadczenia. Zwrócono uwagę na konieczność upowszechniania turystyki w środowisku młodzieży szkolnej przy aktywniejszym oddziaływaniu PTSM i jego podstawowych ogniw - szkolnych Kół PTSM.

2. Podstawą do organizowania Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTSM lub Szkolnych Kół PTSM jest ustawa o systemie oświaty.

3. Koło PTSM współuczestniczy w organizacji turystyki szkolnej oraz realizuje zgodnie ze Statutem Towarzystwa zadania w zakresie:
a) krzewienia idei ruchu schronisk młodzieżowych, krajoznawstwa i turystyki w środowisku młodzieży szkolnej i nauczycieli;
b) popularyzacji schronisk młodzieżowych w środowisku szkolnym, jako placówek wychowawczych i najtańszej bazy turystycznej dla młodzieży;
c) poznania historii, tradycji oraz aktualnych zadań Towarzystwa;
d) popularyzacji wędrówek po trasach typowych PTSM oraz wycieczek krajoznawczych, organizowanych w oparciu o sieć schronisk młodzieżowych;
e) współpracy SKKT PTSM i SK PTSM z kierownictwem szkolnego schroniska młodzieżowego oraz pomocy w organizowaniu i prowadzeniu bazy zlokalizowanej w szkole, internacie lub bursie;
f) organizowania i uczestniczenia w imprezach turystycznych, gminnych, wojewódzkich, centralnych podejmowanych przez Towarzystwo; g) propagowania, zdobywania odznaki "Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych".

4. Dla ukierunkowania działalności SK PTSM i SKKT PTSM Zarząd Główny PTSM sugeruje następujące zadania programowo-organizacyjne mogące znaleźć odzwierciedlenie w całorocznej pracy Koła :
a) prowadzenie działalności aktywizującej turystycznie młodzież w ramach Koła i w środowisku szkoły,
b) udział Koła w życiu szkoły m.in.:
- zorganizowanie kącika krajoznawczego i PTSM w szkole;
- prowadzenie gazetki krajoznawczo-turystycznej w szkole,
- zorganizowanie i prowadzenie centrum informacji krajoznawczo-turystycznej w szkole,
- nawiązywanie współpracy ze szkolnym kołem Ligi "Ochrony Przyrody,
c) organizowanie imprez turystycznych (obozy wędrowne, wycieczki, rajdy, zloty, biwaki, konkursy, turnieje) w oparciu o schroniska młodzieżowe,
d) udział w konkursach i współzawodnictwie organizowanym przez ogniwa okręgowe i centralne PTSM,
e) współpraca z Kołami PTSM z innych szkół,
f) pomoc w organizowaniu Kół PTSM w sąsiednich szkołach,
g) opieka nad miejscami pamięci narodowej,
h) opieka nad pomnikami przyrody, zabytkami kultury materialnej,
i) propagowanie obrzędów i zwyczajów regionalnych ("Chodzenie z turoniem", "Wianki", "Powitanie wiosny"),
j) opieka nad schroniskami młodzieżowymi i dbanie o estetykę ich otoczenia,
k) opracowywanie rocznego planu pracy Koła PTSM z terminarzem realizacji i podsumowaniem rocznej działalności:
- wybór i opracowywanie tematyki na zajęcia Koła, formy ich realizacji,
- szczegółowy podział zadań wśród członków Koła,
l) wypracowanie własnego charakteru i symboliki Koła ( nazwa, znaczek, strój, obrzędowość w przyjmowaniu nowych członków, cykliczne imprezy i działalność),
ł) prowadzenie systematycznego naboru nowych członków PTSM,
przedłużanie członkostwa (prowadzenie dokumentacji, deklaracje, legitymacje),
m) prowadzenie dokumentacji upamiętniającej prace Koła (kronika fotograficzna, księga pamiątkowa),
n) podnoszenie własnych kwalifikacji turystycznych,
o) prowadzenie działalności szkoleniowej,
p) utrzymywanie kontaktów i nawiązywanie współpracy z młodzieżą z innych krajów należących do MFSM.

5. Roczny plan pracy koła powinien objąć cztery okresy: jesienny, zimowy, wiosenny i letni.

OKRES JESIENNY:

1) sprawozdanie z wypraw wakacyjnych;
2) wieczory wakacyjnych wspomnień;
3) wystawy fotograficzne;
4) prezentacja obozowych kronik;
5) imprezy z okazji Światowego Dnia Turystyki (27.09) - rajd, biwak;
6) imprezy z okazji Tygodnia Turystyki Młodzieży - popularyzacja działalności PTSM (każdy dzień poświęcony innemu zagadnieniu):
- inauguracja obchodów na apelu szkolnym,
- spotkanie w schronisku młodzieżowym z działaczami Towarzystwa,
- wycieczka, rajd, biwak (do 3 dni),
- zakończenia obchodów TTM, rejestracja w kronice, podsumowanie;
7) współpraca z kierownikiem schroniska sezonowego w zakresie likwidacji bazy noclegowej;
8) inwentaryzacja krajoznawcza okolic szkoły lub schroniska;
9) popularyzowanie problematyki ochrony środowiska przyrodniczego;
10) przygotowanie zimowiska;
11) udział w imprezach turystyczno - krajoznawczych oraz w wycieczkach dydaktycznych organizowanych przez BT "JUNIOR";
12) pomoc w promocji turystyki zimowej i zimowisk.

OKRES ZIMOWY:

1) zaplanowanie wakacyjnego wypoczynku organizowanego w oparciu o system tras typowych PTSM według programu obozu realizowanego w oparciu o sieć schronisk młodzieżowych,
2) udział w zimowisku organizowanym m.in. przez BT "JUNIOR",
3) opracowanie przez członków Koła referatów nt. planowanej kolejnej wędrówki, studiowanie map i przewodników,
4) prace kameralne związane z inwentaryzacją krajoznawczą okolic szkoły lub schroniska, m.in. dla potrzeb własnego centrum informacji krajoznawczo-turystycznej w szkole,
5) opracowanie programu imprez wiosennych,
6) wieczornice o tematyce krajoznawcze - turystycznej,
7) spotkania z interesującymi osobami,
8) konkurs wiedzy o regionie i o PTSM,
9) konserwacja sprzętu schroniska młodzieżowego (przegląd, drobne naprawy),
10) popularyzowanie problematyki ochrony środowiska naturalnego,
11) rozpoczęcie teoretycznego szkolenia grupy młodzieży na uprawnienia "Młodzieżowego Organizatora obozów Wędrownych",
12) opłacanie składek członkowskich,
13) pomoc w promocji wycieczek wiosennych i letniego wypoczynku.

OKRES WIOSENNY:

1) organizacja imprez turystycznych, wycieczek dydaktycznych m.in. w ramach BT "JUNIOR" oraz wycieczek sobotnio-niedzielnych;
2) szkolenie młodzieżowego aktywu Koła PTSM (podczas imprezy);
3) propagowanie zdobywania odznaki "Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych";
4) przegląd sprzętu schroniska, w celu oceny stanu przygotowania do sezonu;
5) uzupełnienie ekspozycji krajoznawczej schroniska oraz informacji o obiektach godnych zwiedzenia w mieście i okolicach schroniska;
6) udział w imprezach wojewódzkich i centralnych;
7) popularyzowanie problematyki ochrony środowiska naturalnego;
8) kontynuowanie szkolenia na uprawnienia "Młodzieżowego Organizatora Obozów Wędrownych";
9) konserwacja sprzętu schroniska młodzieżowego (przegląd, drobne naprawy);
10) przygotowanie do wypoczynku letniego oraz pomoc w promocji;

OKRES LETNI:

1) udział w obozie i realizacja praktycznego programu szkolenia "Młodzieżowego Organizatora Obozów Wędrownych", prowadzenie kroniki obozu;
2) konkurs fotograficzny "Z wakacyjnej włóczęgi";
3) współpraca z kierownictwem schroniska w zakresie przyjmowania turystów, udzielania informacji i porad odnośnie walorów krajoznawczych okolic, turystyczne dyżury w ramach centrum informacji krajoznawcze - turystycznej;
4) udział w wojewódzkich i centralnych imprezach PTSM;
5) popularyzowanie ochrony środowiska naturalnego;
6) udział w letniej akcji wypoczynkowej młodzieży organizowanej przez BT "JUNIOR".

 

Odsłon artykułów:
281934

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.